Jenaplanopleiding (post-HBO)

JIJ DOET ERTOE

JENAPLANOPLEIDING (POST-HBO)

Deze opleiding is voor velen een mooie uitdaging. De jenaplanopleiding gaat namelijk over jou! Jij en jouw onderwijspraktijk staan centraal in deze jenaplanopleiding van HetKan!

De jenaplanopleiding gaat over:
het jenaplanconcept en
...de manier waarop jij tegen leren en ontwikkelen aankijkt.
...over de rol die jij wilt en kunt spelen in de ontwikkeling van kinderen.

Wat gun jij de kinderen in jouw groep?
Wat vind jij dat ze moeten en mogen ontwikkelen als ze bij jou op school zitten?
Hoe geef jij dat vorm en hoe kom je er achter of je bereikt wat je voor ogen hebt?
En tenslotte: wie ben jij?
Wie is die stamgroepleider die voor jouw groep staat, want jij doet er toe!

Een uitdaging aan jou: werk aan jouw pedagogische grondhouding

 • Wat is Jenaplanonderwijs precies?
 • Wat is de achtergrond van het jenaplanonderwijs?
 • Waarom zijn er zoveel verschillen tussen jenaplanscholen onderling en wat is het gemeenschappelijke?
 • Maar vooral: Wat biedt het jenaplanconcept jou opdat je bereikt wat jij met kinderen voor ogen hebt?

De doelstelling van deze opleiding is dat jij kennis opdoet over jenaplanonderwijs, dit kunt uitdragen en in de praktijk weet te brengen.

Jenaplanonderwijs is prachtig onderwijs. Wij dagen jou uit om je eigencgrondhouding te onderzoeken. Tijdens de bijeenkomsten maken we gebruik van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering en is het stamgroepwerk het hart van ons onderwijs. Wat dat betekent, ga je zelf ontdekken. Je voltooit de opleiding met het behalen van een POST-HBO diploma.

Jenaplan kennen, maken, worden!

Het curriculum van deze opleiding bestaat uit:

 1. de achtergronden
 2. een pedagogische grondhouding
 3. leef-werkgemeenschap
 4. een ritmisch weekplan
 5. een didactische grondhouding (met een pedagogische belofte)
 6. stamgroepwerk
 7. jenaplan en het jonge kind

Eisen aan de opleiding en eisen aan jou

De opleiding voor het Diploma jenaplanbasisonderwijs is voorbehouden aan daartoe erkende opleidingen zoals HetKan! Het diploma Jenaplanbasisonderwijs is door de Minister van Onderwijs erkend (d.d. 1 aug. 1988) als aanvullend bewijs van bekwaamheid, in de zin van artikel 105 van de Wet op het Basisonderwijs.
De studieomvang bedraagt 8 EC.
De opleiding is gevalideerd door Registerleraar en omvat 224 RU.

Een deelnemer heeft als vooropleiding de PABO afgerond of een andere pedagogische- didactische opleiding op HBO-niveau.

Post-HBO

De Post-HBO opleiding jenaplan leidt op 
tot gediplomeerd jenaplanstamgroepleider.  Bijeenkomsten, die opleiden tot het Jenaplandiploma, kennen in totaal 100 contacturen (excl.stage).
De studiebelasting bedraagt
224 uur (8 x 28 uur= 8EC’s, bestaande uit 30 bijeenkomsten van 3 contacturen per bijeenkomst en 4 uur studietijd rondom elke bijeenkomst).
Voor studenten, die op een jenaplanschool werken, geldt dat zij jaarlijks minimaal een dag stage lopen op een andere jenaplanschool. Deze stage dient gekoppeld te worden aan de onderzoeken, die de student uitvoert.

De contacturen bij de Post-HBO opleiding kunnen op verschillende manieren worden opgebouwd: het dienen minimaal studiebijeenkomsten van 3 uur te zijn. Daarnaast kan gekozen worden voor: tweedaagsen of studiedagen.

Wij zullen dit steeds met de studenten en hun schoolleiders afstemmen.

 

Erkende opleiding

HetKan! biedt een jenaplanopleiding, die voldoet aan het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) van de stichting Hoger Onderwijs Nederland met het predicaat Registeropleiding jenaplan. Dat betekent dat de deelnemers opgeleid worden tot erkend jenaplanstamgroepleider. 
Veelal wordt gewerkt met leervragen zoals die geformuleerd worden door de student, de bouw of school. Uiteindelijk gaat het om de persoonlijke ontwikkeling van de student. Het doel is dat de student groeit in zijn of haar pedagogische grondhouding. 
De opleiding biedt het totale spectrum van het jenaplanconcept (zoals verwoord in competenties hieronder), waardoor studenten en cursisten beter toegerust zijn voor de uitvoering van het stamgroepleiderschap. Hiertoe dienen de studenten te werken aan de competenties en doelen, die aan deze opleiding zijn gekoppeld.

Competenties

In de opleidingsmap zijn de gevraagde competenties, de basisdocumenten van de opleiding, het curriculum, de verplichte literatuur en de kernkwaliteiten opgenomen. Zo kan elke student deze documenten steeds weer terugvinden en tevens zijn of haar eigen proces zichtbaar maken. Aan de hand van de competenties, die vastgesteld zijn door de NJPV, schalen studenten zichzelf in bij de start van elke fase binnen de opleiding.
Vanaf dat moment start het bijhouden van het (digitaal) portfolio, waarin de ontwikkeling vanaf de geformuleerde beginsituatie zichtbaar wordt gemaakt.
Voor de interpersoonlijke, pedagogische en reflectieve competenties geldt, dat studenten op het niveau van professional moeten zitten, wil de student in aanmerking komen voor het diploma. Van de overige competenties geldt dat minimaal het niveau competent moet worden behaald.

Met het hele team?

Ook dat is mogelijk. Bij school gebonden opleidingstrajecten vindt er afstemming plaats op de accenten die het team zelf wil leggen. Hierdoor kan de opleiding een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school. Uiteindelijk blijft het om de persoonlijke ontwikkeling van de student gaan.

Afstudeerfase

De ontwikkeling van een student wordt gevolgd via het eigen (digitaal) portfolio, waarin alle opdrachten en meesterstukken zijn opgenomen. Op basis van dit portfolio voert de opleider tussentijdse gesprekken met studenten.

De opleiding wordt afgesloten door:

 • Een eindgesprek, waarbij de ontwikkeling van de student het uitgangspunt vormt. Die ontwikkeling dient de betrokkene zichtbaar te maken door een eigen portfolio in te dienen. De student moet het behaalde niveau van de jenaplancompetenties aantonen.
 • Een presentatie van de eindopdracht en de eigen ontwikkeling met als basis het portfolio aan de mede-cursisten en vertegenwoordigers van de NJPV. (Dit kan gebeuren in het bijzijn van andere NJPV- opleiders dan degenen, die de opleiding verzorgd hebben).

 

Wat betekent dit concreet? 
Het gaat om jouw (jenaplan) ontwikkeling. Wij zijn er om jou te stimuleren tot een goed stamgroepleiderschap. Zoals we kinderen steeds proberen uit te dagen en te prikkelen, zullen we ook jou uitdagen. Vanuit de jenaplaninhouden kun jij concluderen welke verdieping jij kunt maken. Je legt de relatie tussen het concept en jouw ontwikkeling. In de afstudeerfase onderzoek jij hoe jij de kern van je ontwikkeling kunt bereiken en maak je dit aan de hand van een praktisch onderzoek zichtbaar.

Lees hier de volledige opleidingsbrochure en neem contact op voor meer informatie.

We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over de wijze waarop HetKan! de introductiecursus vormgeeft, over opleidingsplaatsen, data en kosten...
bel of mail ons!

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!