Opleiding 'IK WIL SPELEN!' het jonge kind binnen het jenaplanconcept (module 1, uitgaan van drie pedagogen).

JIJ DOET ERTOE

OPLEIDING 'IK WIL SPELEN!' het jonge kind binnen het Jenaplanconcept (module 1, uitgaan van drie pedagogen).

 

Als jij jouw onderbouwkinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is dit een opleiding voor jou.

 

Het is jenaplanonderwijs pur sang!

 

Anite en Ingrid schreven het boek 'IK WIL SPELEN!' Het eerste boek wat geschreven is over het jonge kind binnen het jenaplanconcept.

HetKan! ontwikkelde 10 Ankers die je houvast bieden om met jouw mogelijkheden, binnen jouw praktijk 'IK WIL SPELEN!' vorm te geven.
Jenaplan met het jonge kind, HetKan!

 

Over het boek schreef Annerieke Boland, Lector Jonge kind, Hogeschool iPabo

Jonge kinderen hebben een eigen manier van leren. Ze spelen. Ze spelen niet omdat ze willen leren, maar ze spelen omdat ze nieuwsgierig zijn naar de wereld. Als kinderen zich veilig voelen, zet nieuwsgierigheid aan tot dóen; tot er naartoe gaan, tot pakken, voelen, uitproberen, veranderen, opnieuw doen, opnieuw anders doen. Spelen is niet alleen exploreren. Spelen is ook expressie. Kinderen die spelen brengen in volle overgave hun indrukken van de wereld tot uitdrukking, op hun eigen unieke manier.

 

Als kinderen spelen, zijn ze voortdurend in interactie met hun omgeving; met de materialen, met andere kinderen en met de volwassene. Juist die interactie zorgt ervoor dat nieuwe werelden worden aangeboord. Samen sla je makkelijker nieuwe paden in of gebeurt er iets onvoorspelbaars. In het samen handelen en praten ontstaat nieuw en uniek spel en ontwikkelt zich gezamenlijke betekenisverlening aan de ervaringen die in het spel worden opgedaan.

 

Kinderen hebben recht op spelen. Toch komt het spel van jonge kinderen de laatste decennia te vaak in de verdrukking op school en binnen de kinderopvang, of heeft de leerkracht of pedagogisch medewerker er weinig aandacht voor. Dat is een gemiste kans, want het spel is de plek waar het kind zichzelf laat kennen en zichzelf leert kennen; maar het heeft daarbij wel behoefte aan de open blik van de groepsleider die het kind vertelt dat het welkom is. Het spel is de plek waar het kind zichzelf uitdaagt; het heeft daarbij behoefte aan een groepsleider die steeds nieuwe werelden binnen handbereik brengt. Het spel is de plek waarin alle vaardigheden die nodig zijn voor het leven, in samenhang voorkomen, omdat spel over het leven zelf gaat. Maar het kind heeft wel behoefte aan nabijheid van de groepsleider, bij de drempels en hobbels die het neemt in zijn spel.

 

Gelukkig zijn er steeds meer groepsleiders die de waarde van spel voor jonge kinderen inzien en het spel centraler willen zetten in hun begeleiding. In Ik wil spelen vinden groepsleiders daar concrete handvatten voor, zowel binnen als buiten de context van het Jenaplanconcept. De auteurs delen gul vanuit hun grote deskundigheid en ervaring met jonge kinderen. Het boek ademt respect voor het jonge kind en is zo inspirerend dat ook de groepsleider denkt: Ik wil spelen!

De opleiding

HetKan! meent dat veel belangrijke vragen over de pedagogische omgang met kinderen terug te voeren zijn op het antwoord op deze vraag: 'Op welke wijze denk jij dat het jonge kind zich kan ontwikkelen?'.
En om deze vraag nog verder naar de basis te brengen: 
Wat gun je het jonge kind? Hoe geef je daar met  de kinderen en je collega’s vorm aan? 

Tijdens de opleiding ga je zelf antwoord geven op deze vragen.

De 10 Ankers van HetKan!

HetKan! onderzocht welke factoren bij het werken met het jonge kind een cruciale rol spelen en ontwikkelde 10 Ankers die houvast bieden om verder op onderzoek te gaan. In dit aanbod staat het jenaplanconcept en het jonge kind centraal. De Ankers kunnen je daarin ondersteunen. Ze dagen je uit na te denken over de onderliggende uitgangspunten en deze te concretiseren in je eigen praktijk.

De 10 Ankers:

 • Uitgaan van de drie pedagogen:
  1. het kind en de ander
  2. de volwassene
  3. de ruimte
 • Uitgaan van het competente kind
 • Vraag het de kinderen
 • Inspelen op kinderen
 • Kennis over ontwikkeling
 • Een uitdaging versus een opdracht
 • Procesgericht versus productgericht
 • Documenteren/rapportage
 • Kijken achter het gedrag
 • De verwondering in ere houden

Opbouw opleiding

Iedereen -ook als je niet in het vak zit- heeft ervaringen met onderwijs en opvang. De daarbij behorende beelden en ervaringen zijn vaak bepalend voor je blik op opvang en onderwijs. Tijdens de opleiding halen we je daarom regelmatig uit je ‘comfortzone’. We willen je blik verruimen en je laten ervaren wat ieders uniciteit betekent voor diens leerbehoefte. Je krijgt veel ruimte om op je eigen manier te leren. Zelfverantwoordelijkheid speelt hierin een belangrijke rol. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt, je planning en je vraag om begeleiding. Jij doet er toe! Laat jezelf zien!

Het resultaat

Aan het einde van de opleiding heb jij onderzocht welke factoren, ook volgens jou, van belang zijn bij het vormgeven van onderwijs aan het jonge kind. Jij weet op welke wijze je dit daadwerkelijk vorm kunt geven en je kunt dit toelichten in woord en beeld.

Doelgroep

Een deelnemer heeft als vooropleiding de PABO of een andere pedagogische- didactische opleiding op HBO-niveau afgerond.

Bijeenkomsten en studiebelasting

De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten van 3 uur met korte pauze. De trainingsbijeenkomsten worden gespreid over een langere periode, met tussenpozen van 4 tot 6 weken. Op deze manier krijgen deelnemers de kans het geleerde in de praktijk te brengen en hierop te reflecteren. Vanuit de gedachte dat je niet alleen van de docent maar ook van elkaar leert is in elke bijeenkomst voldoende tijd gereserveerd voor uitwisseling en reflectie.

 

De studiebelasting gaat uit van 84 uur, 3 Ec’s bestaande uit :
7 bijeenkomsten van 3 contacturen: 21 uur
7 uur studietijd rondom elke bijeenkomst: 49 uur

 

De praktijkopdrachten worden uit studiemateriaal en aantekeningen tijdens de bijeenkomsten gehaald. Per keer noteert ieder een eigen actieplan, zoekt hierbij onderbouwing in de literatuur en werkt dit uit tot een gedegen plan. Deze plannen kunnen op de werkvloer worden uitgevoerd en worden d.m.v. beelden zichtbaar gemaakt in de studiemap.

Voor de leesopdrachten mag men 14 uur rekenen. Daarnaast zal het zoeken naar artikelen en andere literatuur om jezelf en de andere studenten te inspireren gedeeltelijk in eigen tijd plaatsvinden en vragen dus een eigen investering van de deelnemer.

Opbouw van de inhoud

In deze opleiding gaat het om jouw ontwikkeling. De docenten van HetKan! zijn er om jou te stimuleren tot het nadenken over de verschillende manieren waarop je de ontwikkeling van kinderen kunt stimuleren zonder daarbij te dwingend aanwezig te zijn.

Zoals wij kinderen steeds proberen uit te dagen en te prikkelen, gaan we jou uitdagen.
Tijdens de bijeenkomsten zullen we de Ankers verkennen en uitdiepen:

 • Onderbouwing.
 • Theorie.
 • Praktijk: concrete beelden en toelichting.
 • Wat roept het bij jou op, welke ideeën en plannen krijg jij?
 • Vaststelling; met welke uitdaging ga jij in de periode tot de volgende bijeenkomst aan de slag.
 • Terugblik vorige bijeenkomst met presentatie van de uitwerkingen in de praktijk.

Curriculum van de opleiding

Het curriculum van de opleiding is opgebouwd vanuit de 10 Ankers van HetKan! We zullen samen op basis van het curriculum een eigen programma bouwen. Hierbij zullen we steeds pendelen tussen theorie en praktijk. Je ontwerpt praktijkuitwerkingen op basis van de inleidingen, oefeningen, studie en onderzoek. Bevindingen worden teruggekoppeld naar de opleidingsgroep en kunnen weer een aanleiding vormen voor een vervolgactiviteit.

De opleiding 'IK WIL SPELEN' in de onderbouw, is geschikt voor iedereen die op een basisschool werkt of wil gaan werken. Zowel geschikt voor mensen die zich hierop willen oriënteren als voor mensen die op zoek zijn naar verdieping.

Van jou als leerkracht wordt verwacht dat je in staat zijn om je visie onder woorden te brengen en om deze handen en voeten te geven in de praktijk. Elke keuze die je maakt, wil je kunnen verantwoorden vanuit je visie, je gedeelde schoolcultuur en vanuit dat wat jij bij de kinderen ziet gebeuren. Als je je bewuster wordt van je eigen uitgangspunten en hoe jij die vormgeeft in de onderwijspraktijk van alle dag, weet je ook hoe je over jouw werk en jouw groep kunt praten met ouders, collega’s, inspectie enzovoort. Zo ondersteunt je visie je handelen, en omgekeerd. De opleiding 'IK WIL SPELEN!' helpt je handelen te verantwoorden vanuit de 10 Ankers.

Samen leren

Tijdens de bijeenkomsten zullen we gebruik maken van verschillende groeperingsvormen. Daarnaast is het van belang goed om je heen te kijken en te luisteren welke studenten jou zouden kunnen ondersteunen in je ontwikkeling. We zullen samen de groepsvorming bewaken, open zijn over de ervaringen binnen de groep en ieders rol daarbinnen. Op deze wijze kunnen we zelf ervaren wat het betekent wanneer je dit binnen je eigen praktijk doet.

 

Kinderen kijken altijd in verwondering om zich heen. Geef ze de ruimte en de vrijheid. Weet hoe je hun ontwikkeling stimuleert!
Want de basisvraag, aan het begin van iedere dag, blijft:
Wat gun jij je kinderen?

klik hier voor het opleidingsboekje 

We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over de wijze waarop HetKan! deze opleiding vormgeeft, over opleidingsplaatsen, data en kosten...
bel of mail ons!

 

 

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!