Opleiding kindgericht werken binnen de Jenaplankinderopvang

JIJ DOET ERTOE

OPLEIDING KINDGERICHT WERKEN BINNEN DE JENAPLANKINDEROPVANG

De afgelopen jaren is er veel aandacht gekomen voor VVE. Het goede daarvan is dat er veel is geïnvesteerd om de ontwikkelingsstimulering binnen de kinderopvang een boost te geven. De vraag die nu gesteld wordt is hoe geef je VVE op een meer kindgerichte wijze vorm?

 

HetKan! ontwikkelde de 10 Ankers die je houvast bieden om kindgericht werken in de praktijk van elke dag vorm te geven. Deze Ankers staan centraal in de opleiding.

Als jij jouw kinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is dit een opleiding voor jou!

De opleiding

Ieder kinderdagverblijf werkt met kinderen. Sterker nog: ze bestaan bij de gratie van kinderen. In bijna ieder missiedocument vind je dan ook de frase dat ‘de organisatie kindgericht werkt’. Maar wat betekent dat? Bedoel je dat je je blik op kinderen richt? Of vind je het belangrijk het perspectief in te nemen van het kind als individu of van het kind in de groep? Is er een verschil? En als je een verschil ziet: hoe willen jullie als organisatie en jij als pedagogische professional je kindgericht zijn dan invullen?

 

Ga eens terug naar de reden waarom je geworden bent wie en wat je bent. Wat dacht je toen je koos voor jouw vak? Waarom koos je voor het werken met kinderen? Wat waren je idealen en verwachtingen? Hoe kijk je daar nu naar?

 

Ga nog verder terug; naar het kind dat je was. Weet je nog hoe je de wereld als kind ervaarde? Weet je nog wat je wenste en wilde en wat je niet wilde? Weet je nog wat je durfde en waar je hulp van grote mensen bij nodig had? Weet je nog wat je graag aan anderen wilde laten zien? En weet je nog wanneer je vond dat ze zich vooral niet met je moesten bemoeien?

 

HetKan! meent dat veel belangrijke vragen over de pedagogische omgang met kinderen terug te voeren zijn op het antwoord op deze vraag:

Wat bedoel jij en je collega’s met ‘kindgerichtheid’.
En om deze vraag nog verder naar de basis te brengen:

Wat gun je een kind?

Hoe geef je daar met je de kinderen en je collega’s vorm aan?

 

Tijdens de opleiding ga je zelf antwoord geven op deze vragen.

De 10 Ankers van HetKan

HetKan! onderzocht welke factoren bij kindgericht werken een cruciale rol spelen en ontwikkelde 10 Ankers die houvast kunnen bieden om verder op onderzoek te gaan. Deze Ankers dagen je uit om na te denken over de onderliggende uitgangspunten en deze vervolgens te concretiseren in je eigen praktijk.
Tijdens de opleiding “kindgericht werken in de onderbouw” staan deze 10 Ankers centraal.

 De 10 Ankers:

 • Uitgaan van de drie pedagogen:
  1. het kind en de ander
  2. de volwassene
  3. de ruimte
 • Uitgaan van het competente kind
 • Kijken achter het gedrag van kinderen
 • Procesgericht in plaats van productgericht
 • Documenteren/rapportage
 • Een uitdaging in plaats van een opdracht
 • Kennis over ontwikkeling
 • Inspelen op kinderen: alledaagse problemen serieus nemen
 • De verwondering van kinderen in ere houden
 • Vraag het de kinderen

Opbouw opleiding

Iedereen -ook als je niet in het vak zit- heeft ervaringen met onderwijs en opvang. De daarbij behorende beelden en ervaringen zijn vaak bepalend voor je blik op opvang en onderwijs. Tijdens de opleiding halen we je daarom regelmatig uit je ‘comfortzone’. We willen je blik verruimen en je laten ervaren wat ieders uniciteit betekent voor diens leer-behoefte. Je krijgt veel ruimte om op je eigen manier te leren. Zelfverantwoordelijkheid speelt hierin een belangrijke rol. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt, je planning en je vraag om begeleiding. Jij doet er toe! Laat jezelf zien!

Het resultaat

Aan het einde van de opleiding heb jij onderzocht welke factoren, ook volgens jou, van belang zijn bij het vormgeven van jenaplankinderopvang. Jij weet op welke wijze je het kindgericht werken daadwerkelijk vorm kunt geven en je kunt dit toelichten in woord en beeld.

Bijeenkomsten en studiebelasting

De opleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur met korte pauze. De trainingsbijeenkomsten worden gespreid over een langere periode, met tussenpozen van 4 tot 6 weken. Op deze manier krijgen deelnemers de kans het geleerde in de praktijk te brengen en hierop te reflecteren. Vanuit de gedachte dat je niet alleen van de docent maar ook van elkaar leert is in elke  bijeenkomst  voldoende tijd gereserveerd voor uitwisseling en reflectie.,

 

De studiebelasting gaat uit van 84 uur, 3 Ec’s bestaande uit :

6 bijeenkomsten van 3 contacturen: 18 uur

8 uur studietijd rondom elke bijeenkomst: 48 uur

De praktijkopdrachten worden uit studiemateriaal en aantekeningen tijdens de bijeenkomsten gehaald. Per keer noteert ieder een eigen actieplan, zoekt hierbij onderbouwing in de literatuur en werkt dit uit tot een gedegen plan. Deze plannen kunnen op de werkvloer worden uitgevoerd en worden d.m.v. beelden zichtbaar gemaakt in de studiemap.

Voor de leesopdrachten mag men 18 uur rekenen. Daarnaast zal het zoeken naar artikelen en andere literatuur om jezelf en de andere studenten te inspireren gedeeltelijk in eigen tijd plaatsvinden en vragen dus een eigen investering van de deelnemer.

Opbouw van de inhoud

In deze opleiding gaat het om jouw ontwikkeling. De docenten van HetKan! zijn er om jou te stimuleren tot het nadenken over de verschillende manieren waarop je de ontwikkeling van kinderen kunt stimuleren zonder daarbij te dwingend aanwezig te zijn.

 

Zoals wij kinderen steeds proberen uit te dagen en te prikkelen, gaan we jou uitdagen.

Tijdens de bijeenkomsten zullen we een of meerdere Ankers verkennen en uitdiepen:

 • Onderbouwing.
 • Theorie.
 • Praktijk: concrete beelden en toelichting.
 • Wat roept het bij jou op, welke ideeën en plannen krijg jij?
 • Vaststelling; met welke uitdaging ga jij in de periode tot de volgende bijeenkomst aan de slag.
 • Terugblik vorige bijeenkomst met presentatie van de uitwerkingen in de praktijk.

Curriculum van de opleiding

Het curriculum van de opleiding is opgebouwd vanuit de 10 Ankers voor kindgericht werken van HetKan! We zullen samen op basis van het curriculum een eigen programma bouwen. Hierbij pendelen we steeds tussen theorie en praktijk. Je ontwerpt praktijkuitwerkingen op basis van de inleidingen, oefeningen, studie en onderzoek. Bevindingen worden teruggekoppeld naar de opleidingsgroep en kunnen weer een aanleiding vormen voor een vervolgactiviteit.

 

De opleiding Kindgericht werken in de jenaplankinderopvang, is geschikt voor iedereen die in de kinderopvang werkt of wil gaan werken. Zowel voor mensen die zich op dit onderwerp willen oriënteren, als voor mensen die op zoek zijn naar verdieping.

 

Van jou als pedagogisch medewerker wordt verwacht dat je in staat bent om je visie onder woorden te brengen en deze handen en voeten te geven in de praktijk. Elke keuze die je maakt, wil je kunnen verantwoorden vanuit je visie, de gedeelde cultuur binnen het kinderdagverblijf en vanuit dat wat jij bij de kinderen ziet gebeuren. Als je je bewuster wordt van je eigen uitgangspunten en hoe jij die vormgeeft in de onderwijspraktijk van alle dag, weet je ook hoe je over jouw werk en jouw groep kunt praten met ouders, collega’s, GGD enzovoorts. Zo ondersteunt je visie je handelen, en omgekeerd. De opleiding Kindgericht werken binnen de kinderopvang helpt je handelen te verantwoorden vanuit de 10 Ankers.

Samen leren

Tijdens de bijeenkomsten zullen we gebruik maken van verschillende groeperingsvormen. Daarnaast is het van belang goed om je heen te kijken en te luisteren welke studenten jou zouden kunnen ondersteunen in je ontwikkeling. We zullen samen de groepsvorming bewaken, open zijn over de ervaringen binnen de groep en ieders rol daarbinnen. Op deze wijze kunnen we zelf ervaren wat het betekent wanneer je dit binnen je eigen praktijk doet.


Kinderen kijken altijd in verwondering om zich heen.
Geef ze de ruimte en de vrijheid. Weet hoe je hun ontwikkeling stimuleert!
De basisvraag, aan het begin van iedere dag, blijft:
Wat gun jij je kinderen?

 

We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over de wijze waarop HetKan! de introductiecursus vormgeeft, over opleidingsplaatsen, data en kosten...
bel of mail ons!

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!