(VE-)Training 'IK WIL SPELEN!' Jenaplankinderopvang (complete basistraining VE)

JIJ DOET ERTOE

(VE-) TRAINING 'IK WIL SPELEN!' JENAPLANKINDEROPVANG. (complete basistraining VE)

 

Als jij de kinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is dit een training voor jou!

IK WIL SPELEN! (IWS!) is een werkwijze voor de ontwikkelingsstimulering voor het jonge kind. IWS! stimuleert de brede ontwikkeling van het kind waarbij welbevinden en betrokkenheid centraal staan. IWS! gaat uit van ontwikkelingsstimulering die bij de natuurlijke manier van leren van het jonge kind past:

 

 • Binnen het spel van de kinderen
 • Tijdens de alledaagse dingen
 • Vanuit de afgesproken rituelen en routines
 • Vanuit de verwondering van kinderen, binnen de thema’s
 • Vanuit de programma’s: doelgericht en educatief.

 

IWS! investeert in werkwijzen die de kennis van de pm’er van de ontwikkeling van het jonge kind vergroot. Door deze kennis te vergroten wordt het gebruik van een VE-programma geoptimaliseerd en ontstaat er meer ruimte om binnen het VE-programma ook in te durven spelen op kinderen of het VE-programma zelfs los te laten en te werken vanuit een beredeneerd aanbod. Hierdoor lukt het een werkwijze in te zetten die passend is bij de natuurlijke manier van het leren van het jonge kind. Binnen IWS maken we steeds inzichtelijk wat impliciet aan bod komt en wat we expliciet moeten stimuleren.

 

Deze VE-training is een basistraining voor het werken met ieder bestaand VE-programma en voldoet aan de wet OKE.

 

Als jij jouw kinderen een omgeving gunt waar spelen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan is dit een training voor jou!

'IK WIL SPELEN!' HetKan!

Aan het einde van de training weet je de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren die bij het jonge kind past. Je ontwikkelt een sterke basis voor het handelen in de praktijk. Vanuit een gedegen kennis en sterke interactievaardigheden weet je de kinderen uit te dagen en te stimuleren. Je weet dit handelen zichtbaar te maken zodat ook de ouders/ verzorgers van het kind hierin meegenomen worden.

Anite en Ingrid schreven het boek 'IK WIL SPELEN!' In de training 'IK WIL SPELEN!' werken zij uit hoe je dit in de praktijk kunt brengen in het werken met jonge kinderen van 0 tot 6 jaar. Deze visie op de ontwikkeling van het jonge kind werkt inspirerend en inzichtgevend  om weer echt te kijken en te luisteren naar jonge kinderen die vaak maar één ding echt willen: spelen!

In IWS! rusten we kinderen van jongs af aan toe om mee te praten, mee te werken, mee te denken en mee te leven. Deze vorm van actief ontwikkelen en leren, versterkt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van kinderen. De pm’er laat zich zien als positieve opvoeder waardoor kinderen de ruimte krijgen in de groep te leren samenleven.

IWS! Uitgaan van de drie pedagogen (module 1)

Om concreet aan de slag te kunnen gaan met de pedagogische- en educatieve grondhouding van de pm’er hanteert IWS 10 ankers. Deze Ankers bieden een houvast om de gewenste grondhouding te verhelderen en binnen de organisatie bespreekbaar te maken/houden. Het geeft niet alleen weer wat we verwachten van de interactievaardigheden van de pm’er maar ook de wijze waarop we de interactieve vaardigheden graag uitgevoerd zien:

 • Uitgaan van de drie pedagogen
 • Uitgaan van het competente kind
 • Vraag het de kinderen
 • Procesgericht versus productgericht
 • Documenteren
 • Kennis over ontwikkeling
 • Een uitdaging versus een opdracht
 • Inspelen op kinderen
 • De verwondering in ere houden
 • Kijken achter gedrag

IWS! Kennis als basis (module 2)

Jonge kinderen spelen graag. Binnen IWS! willen we de ontwikkeling stimuleren op een wijze waarbij je vooral inspeelt op de kinderen. We zeggen zeker niet : 'laat de kinderen maar spelen.' De kinderen spelen maar jij speelt hierin een erg grote rol. De pedagogisch medewerker heeft veel kennis en vaardigheden nodig om de ontwikkeling te stimuleren op de wijze die bij het jonge kind past.

Binnen IWS maken we steeds inzichtelijk wat impliciet aan bod komt en wat we expliciet moeten stimuleren. De rituelen gedurende een dag worden in kaart gebracht en aan doelen gekoppeld. Op deze manier wordt er de gehele dag gewerkt aan onder andere SLO-doelen. Hierdoor is het ook zichtbaar waar nog aan gewerkt moet worden op een andere manier. Dit wordt op een wijze gedaan waarbij de pedagogisch medewerker zich steeds bewust is van de impliciete en expliciete ontwikkelingsstimulering en de eigen rol hierin. De pedagogisch medewerker kan hierdoor leren in te spelen op kinderen zonder de beoogde doelen/ontwikkeling uit het oog te verliezen. Zij leert ook te zien welke kinderen in welke situatie expliciete training nodig hebben. IWS! is geenszins een ‘laissez-faire’ aanpak. Het stimuleert de pm’er nieuwsgierig te zijn naar de educatieve rol die zij in moet zetten.

IK WIL SPELEN! en aansluiting op bestaande VE- programma's

De visie en de werkwijze van IWS! sluit aan op bestaande VE-programma's. Ook de bronnenboeken van bestaande methodes kunnen gebruikt worden. De interactievaardigheden zijn verweven door het programma, wat aansluit op het pedagogisch beleid van de kinderopvangorganisatie. De wijze waarop de interactievaardigheden in de praktijk worden gebracht binnen IWS!, vertaalt de pedagogische visie naar de praktijk.

SLIM bouwstenen

Bij 'IK WIL SPELEN!' hebben wij SLIM bouwstenen ontwikkeld die je inzicht en kennis vergroot tijdens je werk op de groep. SLIM staat voor ‘Spelend Leer Ik Mezelf’. In de bouwstenen vind je de inhoudslijnen van de ontwikkelingsdomeinen: motoriek, taal, rekenen, spel, sociaal-emotioneel, zelfsturing en ondernemingszin.

SLIM helpt je de inhoudslijnen herkennen in het spel van de kinderen. Zo zie je steeds beter waar kinderen in hun ontwikkeling staan, wat zij nodig hebben en wat nog aandacht nodig heeft. Je leert gericht passende interventies in te zetten tijdens het spel van de kinderen en in de alledaagse dingen.

Andere onderwerpen van module 2 zijn:

 • Spel en spelontwikkeling

 • Uitgaan van verschillen

 • Begeleidersrollen instructeur, trainer en begeleider

 • Groepsmanagement

 • Ouderbetrokkenheid

Het resultaat

Je hebt kennis gekregen van de inhoudslijnen van kinderen en je weet op kindgerichte wijze de juiste interventies te plegen, zonder dwingend aanwezig te zijn:

 • Tijdens het (samen)spel van het kind
 • Door de omgeving zo in te richten dat je de kinderen ermee uitdaagt
 • In de alledaagse activiteiten en rituelen: op betekenisvolle momenten
 • Tijdens thema’s die vanuit de verwondering van de kinderen worden opgebouwd
 

 

Je weet uit te gaan van verschillen en de ontwikkeling van de kinderen op hun eigen niveau te simuleren:

 • Kinderen die al veel kunnen en weten
 • Kinderen die zich ontwikkelen binnen het basisaanbod
 • Kinderen die meer begeleiding en prikkeling nodig hebben (lees hier: risico op ontwikkelingsachterstanden, maar wij noemen dit liever niet zo)
 • Je weet je kindgericht handelen zichtbaar te maken en toe te lichten aan ouders/verzorgers

 

 

Je leert IWS! in de praktijk te brengen.

Je weet:

 • gebruik te maken van de pedagogische cyclus: activiteiten met de kinderen, kijken en luisteren, onderzoeken en documenteren, reflecteren interpreteren en plannen maken
 • kansen te zien, te benutten en te creëren in de alledaagse rituelen en het spel van de kinderen
 • een werkwijze te hanteren waarbij het beredeneerd aanbod van de ontwikkelingsdoelen systematisch bewaakt wordt en steeds achteraf genoteerd wordt wat er daadwerkelijk aangeboden is
 • de drie pedagogen als rijke bron en stimulans voor spelen en leren in te zetten en in te richten
 • het management in je groep goed te plannen en daarbij uit te gaan van het competente kind
 • te reflecteren op het eigen handelen om op basis daarvan goede vervolgacties te bedenken en uit te voeren zodat de ontwikkelprocessen van de kinderen alle ruimte krijgen
 • spel en dagelijkse rituelen als bron van ontwikkeling te zien
 • uit te gaan van de verwondering van de kinderen
 • te reflecteren op de eigen professionele basishouding en planmatig te werken aan de competenties die jij hierin nog wilt ontwikkelen
 • welke factoren van belang zijn bij het vormgeven van kindgericht werken
 • op welke wijze het kindgericht werken daadwerkelijk vorm gegeven kan worden en kunt dit toelichten in woord en beeld

 

Je weet hoe je de ouderbetrokkenheid kunt vergroten en brengt dit in de praktijk.

 

Indien je de volledige training (13 bijeenkomsten) hebt gevolgd ontvang je het VE-certificaat.

Doelgroep

De VE-training 'IK WIL SPELEN!' is bedoeld voor afgestudeerde pedagogisch medewerkers of peuterleidsters die nog niet VVE gecertificeerd zijn en/of professionals die graag de ontwikkeling willen stimuleren op een wijze die bij het jonge kind past.

Bijeenkomsten en studiebelasting

De training bestaat uit module 1 (7 bijeenkomsten), module 2 (6 bijeenkomsten) van 3 a 4 uur met korte pauze.

Elke bijeenkomst bestaat uit de volgende ingrediënten:

 • Terugblik: delen van en reflecteren op de uitdagingen waarmee je geoefend hebt.

 • Aan de slag met een nieuw anker of ontwikkelingsgebied: theorie en concrete

  beelden uit de praktijk.

 • Reflectie: waar sta jij nu, wat kan je morgen gelijk toepassen, waar wil je heen en wat heb je daarvoor nodig?

 • Vaststellen van de uitdagingen voor de komende weken.

We verzorgen deze opleiding door het hele land. Wil je meer weten over de wijze waarop HetKan! deze training vormgeeft, over organisatiegebonden trajecten, opleidingsplaatsen, data en kosten...
bel of mail ons!

Klik hier voor de informatiebrochure VE-training IK WIL SPELEN!, jenaplan binnen de kinderopvang.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

HetKan!